Duurzame warmte voor industrie en woningen in Antwerpen

Het Warmtenetwerk Antwerpen Noord voorziet industrie en gezinnen van herwonnen restwarmte uit de verwerkingsinstallaties van Indaver in Antwerpen. Zo sluiten we de kringloop en bieden we een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.

Op termijn zorgt het warmtenet bovendien voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 80.000 ton per jaar. Dat is evenveel CO2 als 25.000 gezinnen op één jaar uitstoten. Als ‘open-source’ netwerk staat het open voor leveranciers en afnemers van warmte die zich langs het traject bevinden.

OVER HET WARMTENET

PARTNERVOORSTELLING

Indaver is een Europese afvalbeheerder met installaties en exploitaties in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Waardevolle grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit de verwerkte afvalstromen. Indaver creëert waarde uit afval en helpt de materialenkringloop te sluiten op een veilige, CO2-arme en energie-efficiënte manier. Het maakt van Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In de Indaver Group zijn 1.900 medewerkers actief. Meer informatie op www.indaver.com

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerpbruges.com

PROJECTPARTNERS